Scroll Top

Dreptul muncii- Încheierea contractului individual de munca

1. Care este cadrul legal pentru încheierea unui contract individual de muncă?
Dacă sunteți angajator sau salariat, trebuie să știți că încheierea unui contract individual de muncă trebuie să respecte condițiile prevăzute de art. 10-35 din Codul muncii.

Astfel, contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remunerații denumite salariu.

2. Care sunt condițiile generale pentru încheierea unui contract individual de muncă (CIM)?

 • CIM se încheie obligatoriu în formă scrisă, după negocierea clauzelor;
 • CIM trebuie să cuprindă, obligatoriu, elementele prevăzute în modelul cadru stabilit prin Ordinul nr. 63/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă; Acum se discuta modificarea modelului cadru prin includerea altor clauze
 • CIM poate să cuprindă și alte clauze suplimentare stabilite de părți, în urma negocierilor (cum ar fi clauza de neconcurentă, clauza de confidențialitate, clauza cu privire la formarea profesională, clauza de fidelitate);
 • CIM trebuie obligatoriu incheiat cu cel puțin o zi înaintea începerii activității de către salariat (acesta având de asemenea dreptul de a primi un exemplar al contractului) și se înregistrează în REVISAL;
 • CIM nu poate să cuprindă clauze, care să conțină prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative ori prin contracte colective de muncă;
 • CIM permite orice modificare ulterioară, cum ar fi salariul, locul muncii, felul muncii, condiții de muncă, timpul de muncă etc. Aceste modificări se vor realiza doar prin acordul părților, prin semnarea unui act adițional la contractul individual de muncă, cu excepția cazurilor prevăzute de lege (spre exemplu, delegarea și detașarea pe durată determinată sau în alte situații în care sănătatea persoanelor ar fi pusă în pericol).

3. Câte tipuri de contracte individuale de muncă există?

 • REGULA este că, contractul de muncă se încheie pe perioadă nedeterminată– NU se menționează în contractul individual de muncă data la care încetează raportul de muncă.
 • EXCEPȚIA vizează situația în care contractul individual de muncă se poate încheia şi pe durată determinată, cu precizarea expresă a duratei pentru care se încheie.
 • La expirarea duratei, contractul individual de muncă încetează de drept ( nu pe o perioadă mai mare de 36 de luni, putându-se încheia cel mult 3 contracte succesive între aceleași părți.
 • Contractul individual de muncă poate fi cu normă întreagă – pentru o durată de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.
 • Contractul individual de muncă poate fi cu timp parțial (sau cu fracțiune de normă) – adică mai puțin de 40 de ore/săptămână (de exemplu: 4 ore/zi).

IMPORTANT de precizat este faptul că salariatul încadrat cu contract de muncă cu timp parţial se bucură de drepturile salariaților cu normă întreagă, în condiţiile prevăzute de lege şi de contractele colective de muncă aplicabile.

In cadrul echipei SAUCA&PARTNERS, exista un avocat specializat de dreptul muncii care va poate îndruma in ceea ce privește toate actele de dreptul muncii.

Va putem asista la încheierea unui contract individual de munca care sa conțină si clauze specifice pentru a va proteja interesele.

Related Posts